Asg796-gasgsyroeTHaegrh

La-mierda-de-wiki.gif Dit artikel bevat FEITEN!
Maar omdat het belachelijke feiten zijn
wordt dit artikel beschouwd als
RECHTMATIG & TERECHT GESTOLEN VAN WIKIPEDIA.

Asg796-gasgsyroeTHaegrh is een combinatie van willekeurige karakters en daarom in beginsel een artikel. De titel bestaat uit 24 lettertekens. Daar er zowel letters als cijfers in de string voorkomen, kan de string als alfanumeriek worden gekenmerkt. Met behulp van statistiek kan worden berekend wat de kans is dat een dergelijk artikel zou worden aangemaakt op 20 september 2005. Op dat moment kon met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gezegd dat deze over twee weken zal worden verwijderd, een waarschijnlijkheid die veel kleiner werd toen een medewerker aan de encyclopedie er het sjabloon voor {{behouden}} aan toevoegde.

Talige kenmerken van Asg796-gasfsyroeTHaegrhBewerken

Asg796-gasgsyroeTHaegrh is geen palindroom. Dit feit is eenvoudig te bewijzen, daar de string hrgeaHTeorysgsag-697gsA er niet identiek aan is. Verder komt het niet in naslagwerken als Van Dale en het Groene Boekje voor en kan het niet als een Nederlands woord worden gezien. De kans dat Asg796-gasgsyroeTHaegrh ooit een Nederlands neologisme zal zijn is nihil, dit vanwege het feit dat de spelling van de string niet conform de Nederlandse spellingsregels is, en het consonantclusters kent die het Nederlands vreemd zijn. Verder is de string relatief lang in vergelijking met Nederlandse woorden. Wat een eventuele transcriptie of translitteratie in andere alfabetten bemoeilijkt is het feit dat de string geen woord is uit een natuurlijke taal, en het cijfers bevat. In principe zou hiervan evengoed intuïtief een benadering van kunnen worden gegeven, zo nodig met alternatieven. Aangezien de meeste lezers van de Oncyclopedia Neerlandica het Chinees niet beheersen, zouden in principe bijna willekeurige karakters uit de Chinese taal gebruikt kunnen worden om de string weer te geven. De meeste lezers van het artikel zouden deze karakters immers negeren.

Asg796-gasfsyroeTHaegrh in encyclopedieënBewerken

Bijzonder aan de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh is, dat Oncyclopedia Neerlandica de enige encyclopedie is die hier tot op heden (20 september 2005) een artikel aan heeft gewijd. Uiteraard valt niet uit te sluiten, dat andere encyclopedieën in navolging van Oncyclopedia Neerlandica in de toekomst ook een lemma hiervoor zullen hebben. Aanvankelijk zal in het lemma van die encyclopedieën waarschijnlijk Oncyclopedia Neerlandica worden genoemd, omdat het op deze encyclopedie als eerste voorkwam. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat clone-encyclopedieën van Oncyclopedia Neerlandica dit artikel geautomatiseerd zullen dupliceren...

Relatie van Asg796-gasfsyroeTHaegrh tot andere stringsBewerken

Er zijn zeer veel strings, waarmee Asg796-gasgsyroeTHaegrh in precies een karakter verschilt, zoals Asg786-gasgsyroeTHaegrh, Asg796-gasgswroeTHaegrh, Asg796-gasgsyroeTHaegih en Asg796-gosgsyroeTHaegrh. Met strings als Asg796-gasvsyroeTHaigrh en Asg986-gasfsyroeTHaegrh verschilt het in twee karakters. Doordat het woordbeeld van de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh zeer sterk met deze andere strings overeenkomt, zullen de meeste mensen enige moeite hebben te zien dat zij niet identiek zijn. In hoe meer karakters de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh van andere strings verschilt, hoe eenvoudiger het voor menselijke lezers is de niet-identiekheid ervan snel te herkennen.

Er zijn oneindig veel strings, waar Asg796-gasfsyroeTHaegrh een substring van is. Voorbeelden hiervan zijn de strings Asg796-gasfsyroeTHaegrhwiki en wikiAsg796-gasfsyroeTHaegrh. Verder zijn er een eindig aantal substrings van de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh, zoals gas, roe en a. Men kan de substrings onderverdelen in strikt numerieke strings, zoals 796 en 9, alfabetische zoals roe en TH en tenslotte alfanumerieke, zoals alle voorgenoemde substrings.

 
Mogelijke illustratie van de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh

Één string is uniek ten aanzien van de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh, en dat is de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh, aangezien deze string hier volledig identiek aan is. De ontdekker van dit fenomeen wordt onder Asg796-gasfsyroeTHaegrh-kenners beschouwd als de grondlegger van het begrip discrete linguïstische metriek.

Een andere string die bijzonder is, is de lege string, aangezien men deze een willkeurig aantal keren kan toevoegen als prefix, infix of suffix, terwijl het resultaat de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh blijft. Dit fenomeen wordt toegeschreven aan het nihilisme.

Reguliere expressiesBewerken

Er zijn talloze reguliere expressies waar de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh mee overeenkomt, bijvoorbeeld de volgende uit Perl: Asg796\-.*, Asg\d{3}\-gasfsyroeTHaegrh en .*

Een artikel over een alfanumerieke string als Asg796-gasfsyroeTHaegrh is eenvoudig geautomatiseerd door een robot aan te maken. Voor het specifieke geval van de string Asg796-gasfsyroeTHaegrh op de Nederlandstalige Oncyclopedia Neerlandica geldt echter, dat dit volledig handmatig is geschreven. Verder kunnen ook automatisch illustraties worden gegenereerd voor een artikel over een dergelijke string. Zo kan de string in diverse fonts worden weergegeven, zoals gothic, courier en helvetica. Ook kunnen grafische weergaves van Turing Machines en finite state automata worden gebruikt als illustraties hiervoor.

HypothesesBewerken

Aangezien het heelal oneindig groot is, en daarmede dus ook het aantal planeten waar intelligent leven voor handen is dat zich bedient van taal, kan de kans dat "Asg796-gasfsyroeTHaegrh" een woord is in ten minste één van die talen worden gesteld op 0,999999... op 1.

Er is wel geopperd dat Asg796-gasfsyroeTHaegrh een woord is in het Klingon, dat zowel "middelgrote zeeschildpad met een spraakgebrek", "ik sla je verrot" als "mama, waar is mijn teddybeer" kan betekenen. Deze suggestie wordt door deskundigen echter met klem van de hand gewezen en moet, mede met het oog daarop, dan ook naar het Rijk der Fabelen worden verwezen. Deskundigen konden deze suggestie eenvoudig weerleggen daar op alle door Klingons beheerste planeten slechts sprekende landschildpadden voorkomen, Klingonkinderen geen teddyberen krijgen en het Klingon diverse andere, veel kortere, aanduidingen voor ik sla je verrot heeft. Bovendien staan de strenge klankwetten van het Klingon een dergelijke reeks niet toe.

Esthetische waardeBewerken

Een totnutoe onverkend terrein is de esthetische waarde van diverse strings. Het eerste onderzoek hiernaar vond plaats juist naar de string "Asg796-gasfsyroeTHaegrh". In het lettertype "wingdings" bleek de esthetische waarde bijzonder hoog (zie illustratie). Daarnaast zijn diverse cryptografen aan de slag gegaan met het zoeken van een diepere zin van de string volgens de rebus-methode. Kennis van astrologische en/of alchemistische symboliek blijkt hierbij noodzakelijk. De persoonlijke notities van Isaac Newton zijn ook nu van belang.

De cijfer-lettercombinatie is tevens op de schoolbanken van een nog nader te beschrijven school aangetroffen. Het gebruik van de hoofdletters van het tweede deel van de string is hierbij om een nog onbekende reden achterwege gebleven.

Psychologische testsBewerken

Bij psychologische tests kan patiënten worden gevraagd, wat zij zich voorstellen bij het woord Asg796-gasfsyroeTHaegrh. De antwoorden op deze vraag kunnen zeer uiteenlopen, en kunnen een afspiegeling zijn van de gedachtenwereld van de patiënt. Mogelijke antwoorden zijn Niets, Ik weet het niet, Daar kan ik niets van bakken en Hee dat is Okkie, poes poes poes. Een psychiater kan de patiënt tevens vragen een tekening te maken van Asg796-gasfsyroeTHaegrh. Ook dit kan een weergave zijn van de gedachten van de patiënt, indien deze bijvoorbeeld een brood of kaas tekent, kan het zijn dat de patiënt honger heeft, als hij of zij een zon tekent met smileys kan dit duiden op vrolijkheid van de patiënt. Verder kan het geheugen van de patiënt getest worden aan de hand van deze string. De patiënt krijgt enige gelegenheid de string uit het hoofd te leren, en wordt dan gevraagd deze uit het hoofd op te schrijven.

De string Asg796-gasfsyroeTHaegrh is ongeschikt voor logopedisten om een eventueel spraakgebrek te constateren. Immers, de meeste mensen die geen enkel spraakgebrek hebben zullen moeite hebben deze string correct uit te spreken. Ook voor de diagnose van dyslexie is de string niet geschikt, en wel om een soortgelijke reden: Ook mensen die goed zijn in spelling, kunnen moeite hebben met de spelling van Asg796-gasfsyroeTHaegrh, als is het maar doordat de string geen vertrouwd woordbeeld heeft.

Asg796-gasfsyroeTHaegrh wereldwijdBewerken

Het internationale potentieel van Asg796-gasfsyroeTHaegrh is duidelijk onderbenut. Voor zover bekend wordt er alleen in het Nederlandse spraakgebied over Asg796-gasfsyroeTHaegrh gesproken. Het is echter niet ondenkbaar dat Asg796-gasfsyroeTHaegrh zich binnen afzienbare tijd over de wereld zal verspreiden met behulp van nieuwe media als Internet. In sommige talen zal Asg796-gasfsyroeTHaegrh onvertaald overgenomen worden, waaronder Engels, Frans en Duits. Voor een taal als Italiaans zal de transliteratie lastiger gaan, omdat deze taal de y niet kent. Het is echter mogelijk dat Asg796-gasfsyroeTHaegrh toch onvertaald in het Italiaans zal worden opgenomen, omdat voor leenwoorden dikwijls een uitzondering wordt gemaakt op spellingsregels. In talen met andere schriften zal het nog lastiger gaan, alhoewel het met enige aanpassing wel mogelijk zal zijn. De Griekse vertaling bijvoorbeeld van Asg796-gasfsyroeTHaegrh wordt wellicht Ασχ796-χασφσυρουΘαεχρ.

In verscheidene Nederlandse streektalen, waaronder het Limburgs en het Zeeuws, zal de spelling geherinterpreteerd worden en de ae als èè worden uitgesproken.

Te noteren is dat het invoeren van Asg796-gasfsyroeTHaegrh als zoekterm in Google op 13 oktober 2006 niet minder dan 201 hits opleverde, waaronder die van de webstek van de Duitse stad Bremen. Dit wekt het vermoeden dat de oorsprong van Asg796-gasfsyroeTHaegrh misschien toch minder ver verwijderd is van de gemeenschappelijke Indo-Europese taal dan op het eerste gezicht zou worden vermoed.

FormuleBewerken

De Formule van Asg796-gasfsyroeTHaegrh:

 • Voor de (gebruikelijke) steekproefvariantie
 

van een aselecte steekproef van omvang Asg796-gasfsyroeTHaegrh uit een N(μ,σ2)-verdeling geldt:

  is verdeeld als  .

blijkt dat   of 0.


TriviaBewerken

 • Wanneer Asg796-gasfsyroeTHaegrh zo'n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt zou zijn, zou het inmiddels als Asg796-gasfsyroeTHaagr gespeld worden, aangezien woorden die tegenwoordig met aa worden geschreven, vroeger met ae geschreven werden, en de rh in 1946 bij een spellingshervorming consequent door r vervangen is.
 • De Nobelprijs voor de literatuur is nog nooit gewonnen door iemand die wel eens Asg796-gasfsyroeTHaegrh heeft geschreven. Hetzelfde geldt voor alle andere Nobelprijzen. Daar staat tegenover dat er ook nog nooit iemand een Nobelprijs onthouden is om het feit dat hij ooit Asg796-gasfsyroeTHaegrh geschreven had.

SpreekwoordenBewerken

Asg796-gasfsyroeTHaegrh wordt in een aantal spreekwoorden gebruikt:

 • Wie een kuil graaft voor Asg796-gasfsyroeTHaegrh, valt er zelf in. Wie het onmogelijke probeert uit te roeien, heeft alleen zichzelf ermee.
 • Dat is voor mij Asg796-gasfsyroeTHaegrh. Dat is voor mij onbegrijpelijk, het is voor mij net geheimtaal.
 • De Asg796-gasfsyroeTHaegrh valt niet ver van de boom. Het lijkt erg ingewikkeld, maar het is eigenlijk best simpel.
 • Op een oude Asg796-gasfsyroeTHaegrh moet je het leren. Hier kun je beter niet aan beginnen.
 • Beter 1 Asg796-gasfsyroeTHaegrh in de hand dan 10 Asg796-gasfsyroeTHaegrhen in de lucht. Wie ze ziet vliegen hoeft nooit te liegen.
 • Dat is een Asg796-gasfsyroeTHaegrh-constructie. Een bepaalde constructie die bij lange na niet voldoet
 • Wie een Asg796-gasfsyroeTHaegrh in zijn zak stopt krijgt er weinig anders in. Wie iets raars doet kan iets raars terug verwachten.
 • "Asg796-gasfsyroeTHaegrhjemenou!" Uitroep van verdwazing
 • Wie Asg796-gasfsyroeTHaegrh zegt moet ook Bth8A7+hbtgtzspfUIbfhsi zeggen. Een oorzaak heeft een gevolg.
 • Beter één Asg796-gasfsyroeTHaegrh in de lucht dan de lucht van tien. Wie één keer aan Asg796-gasfsyroeTHaegrh heeft geroken, weet dat er een vreemd luchtje aan zit.
 • Iets voor Asg796-gasfsyroeTHaegrh doen. Iets voor niets doen.
 • Het Asg796-gasfsyroeTHaegrhje zijn. De pineut zijn.


Zie ookBewerken