Oncyclopedia:Algemeen voorbehoud

(Doorverwezen vanaf Oncyclopedia:Auteursrechten)
tl;dr? Hier is een voor mensen verteerbare (kortere) versie. Met plaatjes!
AlbertEinstein-1-.jpg !!!WAARSCHUWING!!!
Dit is een SEMI-SERIEUZE PAGINA.
en kan de geestelijke gezondheid ERNSTIGE SCHADE toebrengen.

Het kennisnemen van onderstaande informatie is geheel voor eigen risico.
Deze WAARSCHUWING ontslaat de Oncyclopedia Neerlandica van iedere aansprakelijkheid voor HERSENBESCHADIGINGEN als gevolg van het lezen hiervan.


Wiki.png

Oncyclopedia in een kokosnotendopBewerken

Oncyclopedia (zie verder voor andere benamingen) is een Nederlandstalige internetencyclopedie met humoristische inhoud. Het idee is om een humoristische encyclopedie te maken, vol met gekkigheid, dwaasheid, ironie en spot. Op zichzelf is Oncyclopedia een parodie op encyclopedieën en stelt Oncyclopedia het parodiëren van de Nederlandstalige feitendatabase Wikipedia voorop. Daarom ziet Oncyclopedia er ogenschijnlijk hetzelfde uit, evenals de manier waarop inhoudsartikelen worden gepresenteerd. Oncyclopedia wordt opgebouwd en beheerd door derden en garandeert het publiek bijgevolg een zo groot mogelijke toegankelijkheid en vrijheid tot bewerken. De software die dit toelaat draagt de naam wiki en is ontwikkeld door MediaWiki. De website is een initiatief van iemand uit Groningen met het pseudoniem "Rongo" die zich gebaseerd heeft op het oorspronkelijk concept van de Engelstalige Uncyclopedia.

Initieel enkele webpagina's groot in 2005, daarna als onafhankelijk project in 2006, wordt er vandaag nog verdergewerkt aan het uitbreiden van de inhoudsdatabase op Oncyclopedia. Dit gebeurt onder het toeziend oog van zowel Nederlanders als Belgen.

BeheerBewerken

Beheerders en bestuurBewerken

Beheerders (anders: admin, administrator, moderator, sysop...) van deze website worden door derden gekozen[1]. Zij vormen het leidend of coördinerend team. De leden in dit team genieten extra bevoegdheden of privileges. Deze bevoegdheden houden vooral mogelijkheden in om bijvoorbeeld inhoud permanent te kunnen verwijderen/verzegelen en andere gebruikers van deze website te kunnen buitensluiten. Oncyclopedia onderscheidt in het leidend team twee groepen: de gebruikers die alle privileges in handen hebben en gebruikers die alle privileges hebben uitgezonderd het geven of ontnemen van extra bevoegdheden. Wie nu waarover beslist, wordt duidelijk in de volgende toelichting.

In rechtstermen is Oncyclopedia geen organisatie, maar wel een feitelijke/informele vereniging. In iedere vereniging wordt een soort Dagelijks Bestuur (DB) samengesteld. De leden van het DB zijn minstens gebruiker op deze website en verkozen tot beheerder. Aangezien dit "bestuur" vrij klein is en meegenomen het feit dat er ook slapende leden zijn, is onderlinge consensus vrij snel bereikt. Hieronder de samenstelling:

 • Bureaucraten: genieten alle privileges en verzorgen de externe communicatie (e-mail, sociale media, ...). Zij zien ook toe op het intern beleid (huisregels) en mogen hieraan wijzigingen aanbrengen. Deze beheerders hebben meestal een extra stemming doorlopen om in deze rol bekrachtigd te worden.
 • Beheerders: genieten de meeste privileges, maar gebruiken deze vooral ter onderhoud van de website.

Het bestuur heeft als taak de interne werking van de website goed te laten verlopen. Geen enkel lid in het DB wordt betaald. Oncyclopedia is en blijft een product van vrijwilligers.

Het is echter vaak het geval dat het DB zich beroept op het advies van de actieve (effectieve, dus geen anonieme) gebruikers wanneer er beslissingen gevormd moeten worden. Van onderuit kan er ook spontaan een AV (Algemene Vergadering) worden opgestart, waaraan alle effectieve leden mogen deelnemen. Bureaucraten kunnen steeds taken delegeren naar overige beheerders of gebruikers, of gebruikers kunnen spontaan hierom vragen mits motivatie.

Belangrijke nota: Oncyclopedia BEHOORT NIET TOE aan Wikipedia. Het beheer van Oncyclopedia heeft EVENMIN iets te maken met de Engelstalige Uncyclopedia. Deze website en dit beleid staan op zichzelf.

ServerBewerken

De server waarop de systeembestanden en -mappen (root) draaien, staat in Canada en heeft genoeg capaciteiten om deze website open te stellen voor het grote publiek. De serverbeheerder is ook Canadees en beheert tientallen andere taalversies van Oncyclopedia. Soms kan er echter downtime optreden: de website is dan onbereikbaar door één of andere fout. Iemand van de bureaucraten brengt de serverbeheerder op de hoogte. Niemand anders dan de serverbeheerder kan de fout rechtzetten en de website herlanceren. Het DB mailen heeft dus niet veel zin.

Wanneer er downtime is, wil dit niet zeggen dat Oncyclopedia ermee gestopt is. Updates rond downtime verschijnen in de sociale media op de officiële fanpagina's.

AansprakelijkheidBewerken

De serverbeheerder is desondanks niet de eindverantwoordelijke, want hij biedt enkel de gratis dienst van het serverbeheer aan. De eindverantwoordelijkheid ligt volledig bij de plaatser van de bewuste inhoud en is niet onschendbaar.. Er moet in het achterhoofd gehouden worden dat dit meerdere auteurs kunnen zijn.

De geplaatste inhoud valt wel onder de wetgeving waartoe de plaatser behoort[2]. Woont de plaatser in Rusland, dan valt de geplaatste inhoud onder de Russische wetgeving. Ook al staat de server in Canada en zijn Oncyclopedia's beheerders Nederlands of Belgisch. Indien blijkt dat het DB het nalaat of weigert een klacht op te volgen, hebben de beheerders met de meeste bevoegdheden/privileges (bureaucraten) een collectieve verantwoordelijkheid. Een klacht opvolgen betekent een onderhandelingsprocedure opgestart te hebben. Oncyclopedia bedient niemand op zijn wenken, de bureaucraten hebben steeds het recht een klacht ongegrond te vinden (uiteraard gestaafd met de nodige argumenten). Zaken waaraan Oncyclopedia principieel niet toegeeft is censuur vanuit ideologie, positieve discriminatie of sympathie voor iemand of iets.

Omwille van het publieke karakter van een bijdrage, kan een specifieke schrijver geen bezit opeisen op inhoud. Een gebruiker kan zijn eigen bijdrage dus niet zomaar meer terug verwijderen, tenzij die motiveert dat de inhoud niet overeenstemt met de visie of de richtlijnen van Oncyclopedia (beleid) of zolang de bewuste bijdrage de laatste aan het artikel is. Bijgevolg "is" de website van iedereen die eraan meegewerkt heeft.

De enigen die zich bezig houden met de kwaliteitscontrole van de binnenkomende bijdragen zijn de controleurs en beheerders. Zij kunnen altijd bijdragen weren of ze herstellen tot hun laatste staat. Dit mogen zij omdat zij formeel vertrouwen van de actieve, effectieve gebruikers genieten.

InhoudBewerken

Oncyclopedia staat vol met onzin, satire, ironie, sarcasme, hyperbolen en nog meer stijlvormen in de vorm van inhoudelijke tekst in combinatie met bestanden (afbeeldingen, geluid, andere media...) maar de grondslag van de inhoud op Oncyclopedia is kort gezegd humor. Als het niet om te lachen is, heeft het geen bestaansrecht.

Artikels of inhoud beoordelen is dan ook een moeilijke taak. Voor iedereen is "leuk" wat anders en niet iedereen kan lachen om een specifieke grap. Oncyclopedia is redelijk vrij wat betreft het toelaten van inhoud - zelfs als deze inhoud (met afbeeldingen) de grens opzoekt of overschrijdt. Controleurs en beheerders hanteren richtlijnen over wat grappig kan zijn en wat niet onder de naam van een Humorcursus en een Beginnersgids.

Over het algemeen gelden overal de twee gouden gedragsregels:

 • Wees grappig en niet stompzinnig;
 • Gedraag je niet als een kleuter of randdebiel.

Omdat de inhoud op Oncyclopedia niet vergelijkbaar is met die van Wikipedia, houdt dat niet in dat Oncyclopedia's inhoud daarom serieuzer genomen moet worden. Oncyclopedia benadrukt met klem dat niets van Oncyclopedia's inhoud ook echt serieus genomen moet worden maar daarentegen enkel te gebruiken als bron van grappige teksten die verder inhouden.


Handhaving van afgekeurde inhoudBewerken

Soms zijn er mensen die de inhoud in bepaalde artikelen niet grappig vinden en deze ernstig gaan nemen, of gaan opvatten als beledigend of anderszins onaanvaardbaar. Oncyclopedia hanteert ook een beleid over de toelaatbare inhoud. Er moet nadruk gelegd worden op het feit dat Oncyclopedia onzin is en geenszins de indruk wilt wekken om te beledigen, te lasteren of wat dan ook: Oncyclopedia neemt iedereen op de hak en steekt overal de draak mee, zolang het maar grappig is.

Mocht iemand (een lezer of gebruiker) aanstoot nemen aan ongewenste inhoud, staat het DB altijd open voor bemiddeling. Men dient dan wel letterlijk passages te citeren waaraan men uiteindelijk aanstoot neemt. Karakteristiek aan inhoud op Oncyclopedia is dat het vaak stereotypen, clichés en verdraaiingen van werkelijkheden weergeeft en hoe dan ook nooit de intentie heeft om personen, instanties of groepen in diskrediet te brengen. Mocht iemand zich wel geschaad voelen, willen we ons bij voorbaat excuseren. In het licht waarin alles en iedereen op de humoristische korrel wordt genomen, vragen wij van zowel onze gebruikers als onze lezers dezelfde openheid.

Oncyclopedia's beleid verbiedt inhoud die discriminatie, racisme, cyberpesten, privacyschendende inhoud, (zelf)promotie, bedreigingen en alle overige dingen die naar goeddunken van de beheerders als onaanvaardbaar worden opgevat. Bij gevallen waarin één van deze keuzemogelijkheden en andere onaanvaardbare vormen van inhoud voorkomen, wordt passend gestraft met een blokkade en eventueel verdere maatregelen die worden uitgevoerd naar goeddunken van de bureaucraten.

Oncyclopedia pakt op systematische wijze cyberpesten of ongrappige teksten aan. Oncyclopedia distantieert zich van alles wat anders bedoeld is dan humoristisch. Alle bijdragen aan deze website, anoniem of niet, worden immers gelogd voor onbepaalde duur (Zie ook de kop Privacy). In het geval van cyberpesten zijn vaak onbekende en/of minderjarige personen betrokken en zijn bestemd om personen doelgericht te schaden. Cyberpesten wordt, met name bij de ernstige gevallen, daarom ook gemeld aan het sociaal weefsel waarin de betrokkene zich bevindt, indien mogelijk, door middel van het traceren van het IP-adres (zie Privacy voor meer). Dit is meestal een school of andere onderwijsinstantie.

Licenties en auteursrechtenBewerken

Oncyclopedia is een non-commerciële site, dus doet Oncyclopedia niet aan advertenties en/of winstvergaring. Alle inhoud is vrij beschikbaar onder de Creative Commons BY-NC-SA 2.5[3] licentie. Dit houdt in dat een naamsvermelding gewenst is, dat de inhoud niet voor commerciële doeleinden is en dat er bij plaatsing elders dezelfde licentie geldt.

In Nederland[4] en België[5] staan er in de Auteurswetten artikelen die bepalen dat bestanden vrij gebruikt mogen worden als zij een parodie zijn, een karikatuur of een pastiche (mits in Nederland "als het maatschappelijk redelijkerwijs geoorloofd is" en in België "rekening houdend met de eerlijke gebruiken"[6]). In België wordt dit al "eerlijk gebruik" genoemd, maar over het algemeen heet dit "Fair Use"[7], waarbij gesteld wordt dat bestanden vrij gebruikt mogen worden als het werk iets parodieert (dan met name zichzelf). Nu is Oncyclopedia een parodie op zichzelf (zie de kop Oncyclopedia in een kokosnotendop), maar dat houdt niet in dat alle afbeeldingen op het internet daarom maar klakkeloos gebruikt mogen worden. Slechts bestanden waarin een duidelijke parodie op iets en van iets in te herkennen is, vallen onder deze regeling, maar het is een schimmig gebied waar geen duidelijke richtlijnen voor zijn, dus vragen we van iedereen die een bestand uploadt om het bijbehorende uploadbeleid na te leven[8] en op z'n minst een naamsvermelding en een bronverwijzing te vermelden en zelf het gezonde verstand te gebruiken om te bepalen wanneer iets meer vatbaar is voor een auteursrechtenschending en wanneer het minder vatbaar is of nog beter: helemaal niet, want een foto van een koe hoeft immers niet een parodie te zijn! Om over de foto van de koe door te gaan: er zijn ook bestanden in artikelen op Oncyclopedia (neem als voorbeeld een foto van een koe), waarvan het ene artikel een parodie is en de afbeelding ter verduidelijking gebruikt wordt en waarvan het andere artikel niet een parodie is, maar een satire en het artikel daar slechts ter bladvulling dient of benadrukking van het verhaal gebruikt wordt. In het eerste geval zou "Fair Use" wellicht nog wel kunnen gelden, maar bij het andere artikel weer niet omdat er eenvoudigweg geen parodie herkenbaar is. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de bestanden op een gedeelde mediabank staan en de bestanden overal gebruikt voor zouden kunnen worden. Zolang het bestand duidelijk herkenbaar is aan één van de drie mogelijkheden in de "Fair-use-artikelen" van de Auteurswetten, is het aanvaardbaar voor "Fair-Use", naast de vereisten van het Uploadbeleid en het liefst nog met gebruikstoestemming van de auteur van het bestand - zeker bij twijfel.

Auteursrechten zijn uiteraard belangrijk en Oncyclopedia waarschuwt de plaatser(s) van een artikel, stuk tekst of bestand altijd prominent met een attendering dat zij na het klikken van de opslaan-knop akkoord gaan met de voorwaarden en de tekst onder de standaardlicentie wordt gepubliceerd.

Voor bestanden die niet overduidelijk in het publieke domein vallen, is vaak met een naamsvermelding, een bronverwijzing en een bijpassende keuzelicentie[9] meestal de kous voor de legitimiteit en de vorm ermee af, uit respect voor de auteur van het werk en het werk van de auteur. Indien er ondanks dat toch sprake is van materiaal dat de auteursrechten schendt, dat niet opgemerkt is door de beheerders en daarom niet behandeld is/kon worden door hen én niet valt onder het hiervoor zogenoemde "Fair Use", kan de rechtmatige eigenaar van het betroffen bestand/de betroffen bestanden terecht op Oncyclopedia's e-mailadres (zie de kop Contact) om een verzoek te doen tot verwijdering van dit materiaal. Dit verzoek zal vervolgens worden behandeld door de bureaucraten en vrijwel onmiddellijk worden ingewilligd, tenzij er overduidelijk sprake is van een onrechtmatige claim.

Belangrijke nota: beheerders kunnen niet alle bestanden die er binnenkomen op de servers waarop Oncyclopedia staat controleren, aangezien deze (zie de kop "Server" onder de kop "Beheer") ook bestanden van andere websites bevatten die eveneens op deze servers gehost worden. Deze bestanden zijn herkenbaar op de domeinnaam uncyc.org. Ook Oncyclopedia's bestanden staan op deze domeinnaam maar niet die van Oncyclopedia zelf. Noch Oncyclopedia, noch haar beheerders/bureaucraten of andere gebruikers hebben invloed of grip op deze bestanden.

PrivacyBewerken

Oncyclopedia respecteert de privacy van gebruikers - iedereen is anoniem en kan naar eigen wens anoniem blijven. Echter, alles wat achtergelaten wordt op Oncyclopedia is terug te vinden, maar alles wat niet op Oncyclopedia terug te vinden is wordt niet gebruikt of misbruikt. Als iemand onaangemeld een bewerking achterlaat, wordt het IP-adres van de betreffende persoon zichtbaar op de Recente Wijzigingen-pagina. Als iemand liever niet zijn/haar IP-adres openbaar wilt maken, kan hij/zij het beste een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account zijn alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord verplicht - de rest is optioneel. Deze opgegeven informatie is niet direct zichtbaar voor beheerders.

Indien nodig, kunnen beheerders IP-adressen van gebruikers opvragen, achterhalen en deze traceren, maar de IP-adressen zullen niet vrijgegeven worden: alleen bij hoge uitzonderingen en als er grotere belangen bij spelen.

Zie ook het privacybeleid.

InternationaalBewerken

Oncyclopedia is een onderdeel van een meertalig overkoepelingsproject om onzinnige inhoud te verspreiden en beschikbaar te maken voor iedereen. Dit project heet Uncyclomedia, analoog aan Wikimedia voor de verschillende Wikipedia's. Dit wordt beheerd door een internationale gemeenschap via de website UnMeta.

ContactBewerken

Oncyclopedia heeft een e-mailadres waar iedereen, indien wenselijk, voor lezersklachten en zaken die over de site zelf gaan, met Oncyclopedia contact zoeken. Dit gaat via het e-mailadres [email protected]. Bij suggesties over een artikel en klachten over gebruikers kunt u het best terecht op de overlegpagina van het desbetreffende artikel/de desbetreffende gebruiker (ook wel de "misverstanden"-pagina genoemd) of bij beheerders.

Oncyclopedia heeft ook Twitter, Facebook en een blog. Zie meer hierover op de aparte pagina hierover.

Voorbehoud omtrent deze tekstBewerken

Het staat de bureaucraten van Oncyclopedia vrij deze tekst naar eigen goeddunken en overleg op elk moment te wijzigen. Tevens zijn dit geen harde feiten (daar heeft Oncyclopedia een hekel aan), maar richtlijnen op informerende basis die op het ene moment weer anders kunnen zijn.

Belangrijke links omtrent Oncyclopedia en haar doelBewerken

Als u de moed heeft verzameld graag de Oncyclopedia wilt verrijken met uw inhoud, maar hier voor het eerst bent, óf niet helemaal weet hoe Oncyclopedia in elkaar steekt, óf u twijfelt of u humor heeft (iedereen heeft het, alleen niet bij iedereen even veel), staan hier een aantal links naar pagina's die eigenlijk iedereen hier gelezen zou moeten hebben.

 

Belangrijke voetnotenBewerken

Verdere naamgevingen voor deze website
 • Oncyclopedia Neêrlandica
 • Oncyclopedia
 • Oncy (informele afkorting)
 • Onzinclopedie (voormalig)
 • Onziclopedie (voormalig)
 • Oncyclopedie (voormalig)
De URL waar Oncyclopedia op te bereiken is, is
Versie 2.8.1.
Zie de geschiedenis voor oudere versies.
 1. Zie het Moderatorenbeleid voor meer informatie.
 2. Transferring Information to and From a Website, Stanford University Libraries.
 3. BY-NC-SA 3.0 geldt alsmede, maar over het algemeen wordt 2.5 gebruikt.
 4. Artikel 18b van de Auteurswet. Zie: wetten.overheid.nl
 5. Art. XI.217 lid 9 én Art. XI.190 lid 10 van de Auteurswet. Zie: just.fgov.be
 6. Volledig houdt dit in de praktijk zeven punten in. Parodie is van toepassing als:
  • het zelf ook origineel werk is;
  • het een humoristisch of ironisch karakter heeft;
  • het bedoeld is als kritiek op, of als bespotting van het geparodieerde werk;
  • het slechts die vormelementen overneemt die strikt noodzakelijk zijn om de parodie tot stand te brengen;
  • het voor het brede publiek geen verwarring veroorzaakt tussen het originele werk en het geparodieerde werk;
  • het niet een louter commercieel oogmerk heeft;
  • het niet gecreëerd is met de intentie of met het opzet schade toe te brengen aan het originele werk.

  Hierbij gaan de punten 5 en 6 voor Oncyclopedia per definitie niet op, de rest is aan de gebruiker.

 7. What is Fair Use?, Copyright & Fair Use, Stanford University Libraries.
 8. Zie het uploadbeleid.
 9. Raadpleeg het bijbehorende uploadbeleid.