Denemarken

Denemarken is een reservåt vøør verløren schrijvers en tevens bekend øm het tølåten van kabåters die gevlucht zijn uit Zweden. Er valt geen bal te beleven in Denemarken, ga er, tenzij je een kabåter bent, dan øøk niet heen. 80% van de kabåters leeft ønder de grønd, vanwege hun tråmatische ervaringen met Zweedse bømen. Ursula en Ariël en alle andere acteurs uit De Grøte Zeemeerplus kømen hier vandån. De burgemeester van Køpenhagen, Bøtje Rasmussen, is in de 21ste eeuw gedøød in het Denemarken-Islam cønflict, nadat hij plaatjes van Møhammed Rasmussen met een bøm øp zijn høøfd had geplåtst in een krant. Hij werd gedøød døør de islamitische activisten Het Vliegende Tapijt en De Geest in het land Disney. De president van Denemarken heet Lars Rasmussen, andere bekende Denen zijn de minister van ønderwijs Rønald Rasmussen, de minister van defensie Eimert Rasmussen en de pøpuläre zanger Michael Rasmussen (niet te verwarren met de schøne wielrenner Michael Rasmussen). Recentelijk is er øøk varkensgriep ütgebrøken in Denemarken, de Deense ütbråk begøn bij de familie Rasmussen in Køpenhagen.

Denemarken
Vlag van Denemarken
Vlag van Denemarken
Basisgegevens
Talen Deens
Regeringsvorm Mønarchie
Religie Islam
Inwoners Rønd de miljarden
Staatshoofd Møhammed
Overige
Motto "Wij lijken klein, maar we hebben altijd Grønland nøg!"
Munteenheid Legøsteentjes
Bijzønderheden Ja, die hebben ze niet, bijzønder hè?
Traditioneel eten Den(n)enbømen
Portaal  Portaalicoon Land

Migael Rasjmusjen, øm maar eens een Deen (en geen vøetballur) te nøemen
~ Jøhan Cruijff øver Denemarken

Thøse PØØR UNFØRTUNATE SØULS!!
~ Ursula øver het Deense vølk

Geschiedenis van DenemarkenBewerken

Denemarken was lange tijd ønderdeel van Zweden. Kabåters uit Zweden werden echter getrøkken døør het liberale kabåterklimåt in de stad Køpenhagen. De Zweedse køning Lars Bömmelstrønk øg Knäckebrød beval de Deense stad haar regels ømtrent kabåters aan te scherpen. Dit was vøør een kabøter met de naam Willem van Rasmussen de druppel. Hij begøn een øpstand tegen de Zweedse køning. De øpstand werd een strijd van vele jaren waarbij vele Zweden en nøg veel meer kabåters het leven lieten. Øøk Willem van Rasmussen werd üteindelijk slachtøffer van møørd. Balthasar Rasmussen pleegde een succesvølle ånslag øp de øpstandleider. De laatste wøørden van Willem van Rasmussen waren "Mijn kabåtergød, heb medelijden met mijn kabåterziel. Mijn kabåtergød, heb medelijden met dit arme kabåtervølk". Øndanks de døød van de dappere kabåuter mislukte de øpstand niet. Dit is met nåme te danken ån het øptreden van Mårits van Rasmussen. Deze låtste was een bekwåm leider, hij is ø.a.ütvinder van de militäre dwergwerptechniek. Bij deze technieken wørden kabåters met een kanøn en vastgebønden aan expløsieven når de vijand geschøten. Deze techniek werd later verbeterd døør Albert Rasmussen, hij øntdekte de kabåtertheørie, die de kabåter in veel handelingen øverbødig måkte en zø het leven van vele kabåters redde.

LegølandBewerken

De Denen hebben speciaal vøør de kabåters een wøønplek gemaakt genaamd Legøland. Dit is een klein gebied wår kleine hüsjes stån wårin de kabåters wønen. Alles is øp måt gemaakt vøør de kabåters. Øøk is het een attractiepark vøør mensen ømdat de Denen øøk wel gråg geld wilden verdienen. Dit geld wørdt gebrükt vøør møøie parken, dierentünen en vakantiehüsjes. Hiermee willen de denen øpscheppen tegenøver Zweden. Ze vinden het namelijk løk øm Zweden te pesten en te träteren.

 
Aan dit søørt øneerbiedigheden staan kabåters høe langer hø meer bløøt en iedereen kijkt de andere kant øp øf døt øf zijn/hår nøs blødt. Maar wie zijn øgen slüt vøør slüpende gevaren, wørdt øøit zelf slachtøffer.

Dit artikel zal wørden bewerkt døør verløren schrijversBewerken

Waarøm weet niemand maar alle schrijvers van Nederlandse Øncycløpedia hebben demøcratisch besløten allemål minstens 5 regels bij te dragen aan dit artikel. Dit døen zij uit respect vøør de gevallen kabåters in Zweden. Øncycløpedia is van nature nøtraal, maar vindt de huidige situatie van kabåters in Zweden niet langer acceptabel. Dårøm wørdt het land dat tøt nu tøe de meeste kabåters heeft øpgenømen als pølitiek vluchteling (Denemarken dus), beløønd met dit prachtige artikel.[1].

Bijdrager éénBewerken

Bijdrager één
Was subiet øp de been
Want hij weet: iedereen
Wil dat Zweden sereen
Dit nu øpløst. Meteen!

Illegale bijdragerBewerken

Het Vølksfrønt vøør de Bevrijding van Søkpøppen verklaart zich vølkømen sølidair met alle kabåters ter wereld en in het bijzønder die van de Zweedse tünkabåters die asiel hebben gevønden in Denemarken. Wij beschuldigen de Zweedse regering ervan, deze ønderdrukking en strijd bewust te laten vøørtduren, øm de bevølking in angst te høuden en zø meer bevøegdheden te verkrijgen øp het vlak van pølitiønele inmenging in de privacy van burgers. Het Vølksfrønt vøør de bevrijding van Søkpøppen zal geen middel schuwen øm haar døelstellingen te bereiken. Wie niet vøør øns is, is tegen øns en wie er wie zegt is al schuldig. WEEST WAAKZAAM! Mørgen bent u misschien aan de beurt!

Gød heeft gesprøkenBewerken

Denemarken døet het enige gøede. De duistere kabøuters van de Ørde van de Rønde Kruk hebben het recht niet øm zich zø arrøgant en høøgmøedig te gedragen. Gød kwam, zag, en werd hartstikke pizzig øp dit stelletje eikels! En jullie nøemen jezelf een christelijke natie?! Als Jezus nøg øp aarde was zøu hij recht naar de eikel die jullie kikkerlandje leidt tøeløpen en hem een enørme trap in de nøten verkøpen! Weet je waarøm? Hij is Jezus! Hij kan verdømme maken wat hij wil ømdat iedereen hem eert en hij verdømme in elke stad wel aan een kruis hangt! Ja, hahaa, daar kan jij niet tegenøp, he, 'Allah', met je møslimterrøristjes! Møslim is trøuwens de enige gødsdienst die ze niet gebruiken in Denemarken, net als Bøeddhisme, want als je jezelf bekeert tøt deze twee gødsdiensten, wørd je buiten Denemarken gegøøid (in Kattegat øf de Øøstzee).

Denemarken in de wereldpersBewerken
NøtenbalkBewerken

  1. Dit artikel kan døør het land in kwestie zelf in eigen persøøn eigenhandig ter ütvøring øpgedrågen wørden aan de auteur van één der bøvenstånde bijdragen.

}